dissabte, 1 d’abril de 2017

T 8 PROPORCIONALITAT I PERCENTAGES


 Aprendrem:
Proporcionalitat:  
La proporcionalitat és la relació que guarden entre si dos magnituds mesurables. Quan dos magnituds no es relacionen es diu que són independents. La proporcionalitat pot ser directa i inversa depenent de la forma en què les magnituds es relacionen.
  
Problemes de percentatges:   
Un percentatge és una forma d'expressar una proporció o fracció com a fracció de denominador 100, és a dir, com a quantitat de centèsimes. L'expressió "45%" ("45 per cent") és el mateix que la fracció 45/100 o que el nombre decimal 0,45.
Un percentatge pot ésser major de 100. Per exemple, el 200% d'un nombre és el doble del mateix nombre, o un increment del 100%.
Els percentatges s’utilitzen per expressar com de gran o de petita és una quantitat comparant-la amb una altra quantitat.

Escales: mapes i plànols
L'escala és la proporció entre les dimensions reals d'un objecte i la seva representació en un mapa, una maqueta, un plànol, etc., o sigui, és el resultat de dividir la mesura de la representació, el dibuix, per la de la realitat. Una escala major que 1 indicarà una escala d'ampliació i una escala menor que 1 indicarà que es tracta d'una escala de reducció. Les escales de dibuix són utilitzades fonamentalment en arquitectura, enginyeria i disseny.
Les escales se solen expressar en forma d'una fracció en què un dels dos nombres (numerador o denominador) és igual a 1 i l'altre més gran. Així, una escala 1:20 significa que una unitat del dibuix representa 20 unitats de la realitat.
Enllaç al vídeo
Enllaç al vídeo

Activitats:
 • Percentatges --- [+] --- [+] --- [+] --- [+]
 • Expressions en percentatges --- [+]
 • Comprem --- [+] --- [+]
 • Problemes --- [+]
 • Proporcionalitat  --- [+] --- [+]
 • Magnituds directament proporcionals --- [+] ---- [+]
 • Relacions i proporcions ---[+
 • Escales i proporcions --- [+] ---[+] --- [+]
 • Proporcionalitat i percentatges --- [+] --- [+]
 • ESCALA: Mapes i Plànols --- [+] --- [+]
 • Representacions a escala --- [+]
 • Ens posem a prova [+]Cap comentari:

Publica un comentari