dimarts, 1 de novembre de 2016

T 2 NOMBRES ENTERS

(Modificat: novembre 2018)


Objectius
  • Adonar-se de les situacions quotidianes en les que s’utilitzen nombres enters
  • Associar representacions gràfiques d’aquests nombres sobre rectes horitzontals o verticals
  • Sumar nombres enters
  • Entendre la resta com una suma (Restar a un nombre és sumar-li l’oposat).
  • Entendre el significat de la regla dels signes en la multiplicació i divisió de nombres enters.
  • Saber operar amb nombres enters petits. 
 


EXERCICIS
Ordenació dels nombres Enters --- [+]
Representació i comparació --- [+]
Sumes d'enters --- [+

Suma d'enters positius --- [+
Suma de nombres enters negatius --- [+]
Simetria en els nombres enters: l'enter oposat --- [+]
Multiplicació de nombres enters --- [+] 
Multiplicació per (+1) i per un enter positiu --- [+]
Multiplicació per (-1) i per un enter negatiu --- [+
La regla dels signes --- [+]
Divisió de nombres enters --- [+] 
Calculem --- [+] --- [+] --- [+]

La recta entera --- [+
Comparació de nombres enters [+]
L'ascensor i els nombres enters --- [+]

Altituds i nombres enters --- [+]
El termòmetre i els nombres enters [+]

Sota el nivell del mar --- [+]

Nombres enters i coordenades [+]
Coordenades cartesianes ---[+

1 comentari: